Διαβούλευση για την Παροχή Υπηρεσιών Διερμηνείας στην Υπηρεσία Ασύλου και στην Αρχή Προσφυγών του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη

Στις αρχές Ιουλίου, η ΠΕΕΜΠΙΠ προσκλήθηκε μαζί με άλλους φορείς να συμμετάσχει σε διαβούλευση σχετικά με ανοικτό, δημόσιο διεθνή διαγωνισμό που έχει ως σκοπό την επιλογή αναδόχου για την υλοποίηση του έργου με τίτλο «Παροχή Υπηρεσιών Διερμηνείας στην Υπηρεσία Ασύλου και στην Αρχή Προσφυγών του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη», ο οποίος προκηρύσσεται από την Υπηρεσία Ασύλου του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη. Η διαβούλευση διεξήχθη μέσω της πλατφόρμας της Μονάδας Τεκμηρίωσης και Καινοτομιών του ΕΚΔΔΑ (www.opengov.gr) για το σχέδιο διαγωνισμού.

Καθώς παρακολουθούμε ανελλιπώς τις διαβουλεύσεις που αφορούν τον τομέα μας, είχαμε προγραμματίσει ήδη να αναρτήσουμε σχόλιά μας. Ωστόσο είναι σημαντικό ότι η ίδια η Υπηρεσία προσπάθησε να περιλάβει γνώμες από όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη, αυτή τη φορά καλώντας και μια επαγγελματική ένωση.

Τα σχόλιά μας αφορούν αυστηρά τη διαβούλευση και επικεντρώνονται πρωτίστως στην κατεύθυνση προστασίας των εργασιακών δικαιωμάτων των εξωτερικών συνεργατών που θα απασχοληθούν από τον τελικό ανάδοχο. Αποτελούν, εν μέρει, συνέχεια των σημείων που θίξαμε και παλιότερα στο κοινό μας υπόμνημα με την Π.Ε.Μ. (θα το βρείτε εδώ) προς τη Γενική Διεύθυνση Μετάφρασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την έλλειψη όρων και ρητρών στους προκηρυσσόμενους διαγωνισμούς της που αν υπήρχαν, θα προστάτευαν τους εξωτερικούς συνεργάτες των αναδόχων από αντιδεοντολογικές και παράνομες πρακτικές των τελευταίων, γεγονός που έχει ιδιαίτερη βαρύτητα σε αυτή την περίπτωση, καθώς ο διαγωνισμός είναι διεθνής, δηλαδή ο ανάδοχος μπορεί να εδρεύει σε διαφορετική χώρα και να υπόκειται σε δικαιοδοσία εκτός της ελληνικής, δυσχεραίνοντας ακόμα περισσότερο τη διεκδίκηση συμβάσεων, δεδουλευμένων κ.λπ. (όπως γνωρίζουν καλά πολλοί ελεύθεροι επαγγελματίες που παρέχουν ενδοκοινοτικές υπηρεσίες).

Θεωρούμε θετική την πρόβλεψη ρήτρας anti-price dumping[1] (που έλειπε από προηγούμενους διαγωνισμούς οι οποίοι χρηματοδοτούνταν αμιγώς από το ελληνικό δημόσιο), ειδικά αν αναλογιστούμε ότι στο διαγωνισμό μπορούν να συμμετάσχουν εταιρείες που έχουν ακολουθήσει αυτή την πρακτική σε προηγούμενους διαγωνισμούς υποβάλλοντας αντικανονικές, μη ρεαλιστικές και μη βιώσιμες προσφορές, αλλά και εταιρείες που ενδεχομένως δεν λειτουργούν απολύτως εντός πλαισίων που θα διασφάλιζαν το θεμιτό ανταγωνισμό. Για παράδειγμα, κάποιες μπορεί να απασχολούν συγκριτικά ελάχιστους μόνιμους εσωτερικούς υπαλλήλους έναντι πολυάριθμων, και συνεχώς ανακυκλούμενων, αμισθί μαθητευόμενων ή επιδοτούμενων μέσω ΟΑΕΔ, μειώνοντας έτσι αντιδεοντολογικά το κόστος απασχόλησης, εκμεταλλευόμενοι κενά στη νομοθεσία περί μαθητειών και πρακτικής εξάσκησης (ή την ανυπαρξία αυτής) που ελπίζουμε σύντομα να εκλείψουν, ώστε να μπει ένα τέλος σε μια πρακτική που έχει λάβει πλέον διαστάσεις ασυδοσίας, άλλες εταιρείες μπορεί να παρουσιάζουν πλασματικά αποτελέσματα καθώς δεν καταβάλουν δεδουλευμένα σε εξωτερικούς απασχολούμενους ακόμα και πλέον του ενός έτους (και αν το κάνουν, γίνεται κατόπιν ισχυρών παρεμβάσεων των οργάνων αντιπροσώπευσης των θιγόμενων), ενώ άλλες ενδέχεται να είναι μη κερδοσκοπικοί φορείς και συνεπώς δεν ανταγωνίζονται επί ίσοις όροις, καθώς χρηματοδοτούνται ή χρηματοδοτήθηκαν άμεσα με δημόσια κονδύλια (δηλαδή χωρίς διαδικασία διαγωνισμού), και λειτουργούν εκτός του πλαισίου της ελεύθερης αγοράς. Μέχρι σήμερα δεν γνωρίζουμε να έχει υπάρξει αποκλεισμός εταιρείας από ανάλογους διαγωνισμούς επειδή έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις της προς απασχολούμενους ή έχει παραβιάσει την εργατική νομοθεσία, και θεωρούμε ότι θα πρέπει να υπάρχει το ανώτερο ποινή αποκλεισμού από τη διαδικασία ή τουλάχιστον άλλου είδους ποινή, ώστε να ενθαρρύνονται οι βέλτιστες πρακτικές από τις εταιρείες, στέλνοντας έτσι ένα ισχυρό μήνυμα ότι οι συμβάσεις δημοσίου είναι «ηθικές» και περιλαμβάνουν προβλέψεις για την επαγγελματική συμπεριφορά των αναδόχων, και όχι μόνο σχετικά με την εκτέλεση του έργου και την παραλαβή των παραδοτέων.

Ακολουθούν τα σχόλιά μας τα οποία πρέπει να αναγνωστούν σε σύγκριση με το προσχέδιο της προκήρυξης το οποίο αναρτήθηκε εδώ: http://www.opengov.gr/yptp/?p=1018.

ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΑΣΙΚΗ ΟΡΟΛΟΓΙΑ 

α) Παρά το γεγονός ότι η προκήρυξη σύμφωνα με τον τίτλο της αφορά την «Παροχή Υπηρεσιών Διερμηνείας», διαβάζουμε στη σελ. 51-52 σχετικά με το Αντικείμενο του Έργου και το Περιεχόμενο της Τεχνικής Προσφοράς ότι θα ζητηθούν και υπηρεσίες μετάφρασης για συγκεκριμένο αριθμό λέξεων. Ωστόσο επισημαίνεται ότι το επάγγελμα του μεταφραστή είναι διαφορετικό και ξεχωριστό από το επάγγελμα του διερμηνέα και αυτές οι ξεχωριστές επαγγελματικές κατηγορίες δύνανται ή όχι να παρέχουν διπλές/συνδυαστικές υπηρεσίες. Συνεπώς, όσον αφορά την ανάγκη ύπαρξης μητρώου διερμηνέων (βλ. σελ 20, Α.2.4.2.), ενδεχομένως η διατύπωση θα μπορούσε να διορθωθεί σε μητρώο διερμηνέων και μεταφραστών και αναλόγως οι βεβαιώσεις επαγγελματικής ειδικότητας να παρέχονται από επαγγελματικές ενώσεις μεταφραστών, ενώσεις διερμηνέων ή ενιαίες ενώσεις μεταφραστών και διερμηνέων.

β) Επίσης, θα προτιμούσαμε ο όρος «διερμηνέας» που στην πραγματικότητα αναφέρεται σε ένα άκρως δύσκολο επάγγελμα που απαιτεί εξειδικευμένες σπουδές και έχει υψηλές γλωσσικές, γνωστικές και τεχνικές απαιτήσεις να μην χρησιμοποιείται για το ρόλο του γλωσσικού διαμεσολαβητή χαμηλότερων προσόντων (που αναγνωρίζουμε φυσικά ότι επιβάλλεται εκ των πραγμάτων, λόγω της ποικιλίας και σπανιότητας ορισμένων γλωσσών), όπως σαφώς φαίνεται από τις προϋποθέσεις της προκήρυξης, καθώς υποβαθμίζεται το επάγγελμα στην αντίληψη του ευρύτερου κοινού, με αποτέλεσμα εμμέσως να επηρεάζονται οι αμοιβές των επαγγελματιών στην ελεύθερη αγορά. Συνεπώς θα σας παρακαλούσαμε να ευνοηθεί ο όρος «γλωσσικοί διαμεσολαβητές».

ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ, ΕΧΟΥΜΕ ΤΙΣ ΕΞΗΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

1) Σελ. 15, σχετικά με τα έγγραφα που πρέπει να περιλαμβάνει ο Φάκελος:

Ο υποψήφιος ανάδοχος να δηλώνει ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς του ότι….. Είναι εγγεγραμμένος στο οικείο Επιμελητήριο/επαγγελματικό μητρώο ή στα μητρώα του οικείου Επιμελητηρίου ή σε ισοδύναμες επαγγελματικές οργανώσεις.

Επισημαίνεται για λόγους τάξης ότι τα φυσικά πρόσωπα μεταφραστές ή διερμηνείς (που ενδεχομένως θα μπορούσαν να ανήκουν σε μια ένωση φυσικών προσώπων) δεν έχουν υποχρέωση εγγραφής σε Επιμελητήριο ή επαγγελματική ένωση, συνεπώς προτείνεται να υπάρξει μια εναλλακτική διατύπωση για αυτές τις κατηγορίες ειδικοτήτων, ώστε να φαίνεται ότι η εγγραφή είναι προαιρετική, χωρίς να αποτελεί λόγο αποκλεισμού. Εξάλλου, η ειδικότητα αποδεικνύεται από τη βεβαίωση έναρξης επιτηδεύματος.

2) Σελ. 19, Α.2.41. Δικαιολογητικά Πιστοποίησης Οικονομικής και Χρηματοοικονομικής Ικανότητας:

Σχετικά με το ύψος κύκλου εργασιών για συμμετοχή (ίσος ή μεγαλύτερος από το 100% του προϋπολογισμού του Έργου)

Κατά τη γνώμη μας, το ύψος της απαίτησης για τον κύκλο εργασιών δίνει σαφές προβάδισμα σε συγκεκριμένες οργανώσεις που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα και έχουν κατά το παρελθόν αναλάβει συμβάσεις για την υπηρεσία σας και συναφή Υπουργεία, καθώς και σε μεγαλύτερες εταιρείες του εξωτερικού, δεδομένου ότι οι εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα είναι μικρότερου μεγέθους και συνεπώς έχουν μικρότερους κύκλους εργασιών (εξάλλου η ελληνική αγορά είναι περιορισμένη και είναι αρκετά δύσκολο να επιτευχθούν μεγάλοι κύκλοι εργασιών). Ειδικότερα, στο πλαίσιο του διαγωνισμού, υπάρχει το ενδεχόμενο εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε πραγματικές συνθήκες αγοράς να αξιολογηθούν συγκριτικά με οργανώσεις που ενδεχομένως να έχουν χρηματοδοτηθεί κατά το παρελθόν από φορείς δημοσίου δικαίου και οι οποίες δεν λειτουργούν στο πλαίσιο της ελεύθερης αγοράς, με αποτέλεσμα να δημιουργείται εμμέσως αθέμιτος ανταγωνισμός. Θεωρούμε ότι για να είναι πραγματικά δίκαιη η συμμετοχή και να έχουν και άλλες εταιρείες/κοινοπραξίες/ενώσεις στην Ελλάδα την ευκαιρία να υποβάλλουν τις προσφορές τους, τα κριτήρια δεν θα πρέπει να είναι κομμένα και ραμμένα για συγκεκριμένες οργανώσεις. Δεδομένου ότι η μέγιστη διάρκεια του έργου είναι 20 μήνες, θα πρέπει να γίνει αναγωγή της απαίτησης σχετικά με τον κύκλο εργασιών και να αλλάξει αναλογικά ως προς τους 20 μήνες (δηλαδή, ο κύκλος εργασιών ενός έτους να καλύψει αναλογικά την αξία του έργου για ένα έτος και όχι για σχεδόν δύο έτη).

3) Σελ. 19, Α.2.4.2. Δικαιολογητικά Πιστοποίησης Τεχνικής και Επαγγελματικής ικανότητας

Δεν ορίζεται πουθενά πώς πιστοποιείται ή διαπιστώνεται η ικανοποιητική γνώση της ελληνικής γλώσσας ή η άριστη γνώση της ξένης γλώσσας. Π.χ. δεν ορίζεται αν το απολυτήριο είναι ελληνικού σχολείου, ούτε τι γίνεται με ομογενείς που έχουν ολοκληρώσει το λύκειο σε άλλη χώρα, αλλά είναι δίγλωσσοι ή έχουν ολοκληρώσει ανώτερες σπουδές σε ελληνικό πανεπιστήμιο, ή έχουν ολοκληρώσει σπουδές ελληνικής γλώσσας στο εξωτερικό κ.λπ. Επειδή υπάρχουν διάφοροι συνδυασμοί, θεωρούμε ότι πρέπει να καταρτιστεί ειδικό παράρτημα. Υπενθυμίζουμε επίσης ότι στη διερμηνεία και οι 2 γλώσσες πρέπει να είναι άριστες (και όχι η μία ικανοποιητική και η άλλη άριστη), καθώς το «ικανοποιητικό» αφήνει ανοιχτά περιθώρια ερμηνείας από τον υπάλληλο που διεκπεραιώνει τη διαδικασία.

4) Σελ. 23, σημείο 6 (και λοιπά σχετικά σημεία):

Όσα δικαιολογητικά εκδίδονται σε γλώσσα πλην της Ελληνικής, θα συνοδεύονται υποχρεωτικά, και επί ποινή αποκλεισμού, από επίσημη μετάφρασή τους στην Ελληνική γλώσσα

Επισημαίνεται ότι στο έγγραφο δεν ορίζεται τι αποτελεί επίσημη μετάφραση. Αυτό αποτελεί συχνά σημείο ερωτημάτων για περαιτέρω διευκρινίσεις. Προτείνουμε την εξής κωδικοποίηση, όπως δημοσιεύτηκε σε πρόσφατη προκήρυξη της Σχολής Μόνιμων Υπαξιωματικών, καθώς κρίνουμε ότι είναι πλήρης και επιτρέπει ικανοποιητικό βαθμό ευελιξίας προκειμένου να διευκολυνθεί η διαδικασία.

Νόμιμα μεταφρασμένα θεωρούνται τα ξενόγλωσσα έγγραφα τα οποία έχουν μεταφραστεί από έναν από τους παρακάτω φορείς:

α/ Από Έλληνες δικηγόρους

β/ Από διορισμένους στα κατά τόπους Πρωτοδικεία άμισθους ερμηνείς (επισημαίνεται ότι το επάγγελμα αυτό έχει εκλείψει, ωστόσο συνεχίζει να αναφέρεται στις επίσημες διατυπώσεις προκηρύξεων του δημοσίου)

γ/ Από πτυχιούχους του Τμήματος Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και Διερμηνείας του Ιονίου Πανεπιστημίου, οι οποίοι έχουν κύρια επαγγελματική ενασχόληση τη μετάφραση για λογαριασμό οποιασδήποτε δημόσιας αρχής ή τρίτου ευθυνόμενοι για την εγκυρότητα του περιεχομένου τους.

δ/ Από τη Μεταφραστική Υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών.

ε/ Από τους μόνιμους υπαλλήλους Προξενικής Αρχής, εφόσον αυτοί γνωρίζουν την ξένη γλώσσα, ή από μεταφραστή που έχει προσληφθεί για το σκοπό αυτό σε οργανική θεσμοθετημένη θέση στην Αρχή της Εξωτερικής Υπηρεσίας του ΥΠΕΞ.

στ/ Από επίσημους ορκωτούς μεταφραστές, εφόσον η έλλειψη προσωπικού και τυχόν εξειδικευμένη ορολογία δεν επιτρέπουν τη μετάφραση από υπάλληλο της Προξενικής Αρχής, οι οποίοι κατέχουν άδεια επαγγέλματος. Ως επίσημα αναγνωρισμένοι μεταφραστές-διερμηνείες θεωρούνται οι ιδιώτες που είναι εγγεγραμμένοι σε καταλόγους που τηρούν οι επιτόπιες δικαστικές αρχές των οποίων η γνησιότητα της υπογραφής επικυρώνεται από τις ελληνικές Προξενικές Αρχές (διευκρινίζεται ότι πρόκειται για μεταφραστές της αλλοδαπής που κατόπιν εξετάσεων έχουν λάβει ειδική άδεια για την άσκηση του επαγγέλματος του ορκωτού μεταφραστή στη χώρα τους, π.χ. Γερμανία, Γαλλία, Τσεχία, και δεν αναφέρεται στους δικαστηριακούς μεταφραστές των ελληνικών πρωτοδικείων, που δεν έχουν δικαίωμα επίσημης μετάφρασης, και των οποίων οι απαιτήσεις προσόντων είναι χαμηλότερες).

5) Σελ. 29, σημείο 8

Κρίνουμε ιδιαίτερα θετικό το γεγονός ότι έχει θεσπιστεί ρήτρα για υπερβολικά χαμηλή οικονομική προσφορά προκειμένου να αποφευχθούν πρακτικές price dumping που έχουν παρατηρηθεί κατά το παρελθόν. Σε αυτό το πνεύμα, θα προτείναμε να θεσπιστεί επίσης ένα ελάχιστο ποσοστό που θα πρέπει να λαμβάνει ο διερμηνέας/μεταφραστής από την τελική τιμή που κατακυρώθηκε. Κάτι τέτοιο έχει γίνει πρόσφατα για τη δικαστηριακή διερμηνεία στην Ολλανδία, όπου ορίζεται σαφώς ότι σε περίπτωση παροχής των υπηρεσιών δικαστηριακής διερμηνείας μέσω γραφείου (Ανάδοχο υπηρεσιών), οι διερμηνείς θα πρέπει να λαμβάνουν τουλάχιστον το 65%[2] από την αμοιβή που λαμβάνει ο Ανάδοχος (για τη γλώσσα/υπηρεσία/εκτέλεση). Έτσι προστατεύεται ο επαγγελματίας από φαινόμενα αισχροκέρδειας εις βάρος του (που πολλές φορές υπερβαίνει το 100% στην Ελλάδα), αμείβεται δικαίως ως προς την τελική αξία του έργου, και διασφαλίζεται ότι τηρείται το νόμιμο περιθώριο κέρδους βάσει του φορολογικού κώδικα. Είναι μια ευκαιρία να συμπεριλάβετε κοινωνικά και εργασιακά υπεύθυνες ρήτρες.

6) Σελ. 36, A.7.4 Τρόπος Πληρωμής – Κρατήσεις

Προτείνουμε την εξής προσθήκη: Η πληρωμή να αποδεσμεύεται εφόσον ο ανάδοχος έχει τηρήσει αποδεδειγμένα τις υποχρεώσεις του προς τους διερμηνείς/μεταφραστές που απασχολεί, όπως αυτό μπορεί να αποδεικνύεται με κίνηση τραπεζικού λογαριασμού έναντι τιμολογίων παροχής υπηρεσιών, και όχι αποκλειστικά με την απλή επίδειξη των τιμολογίων, καθώς η έκδοσή τους δεν συνεπάγεται και εξόφλησή τους. Για το λόγο αυτό θα πρέπει να προσφερθεί στους απασχολούμενους διερμηνείς μηχανισμός υποβολής καταγγελιών σε περίπτωση αθέτησης των υποχρεώσεων του Αναδόχου έναντί τους. Έχουν υπάρξει κρούσματα αναδόχων που ουδέποτε εξόφλησαν τους επαγγελματίες που απασχολούσαν, παρότι εισέπραξαν αμοιβές, και θεωρούμε ότι η προστασία των επαγγελματιών πρέπει να αποτελεί επίσης μέλημά σας.

7) Σελ. 37, A.7.5 Υποχρεώσεις Αναδόχου, σημείο 5

Στις υποχρεώσεις του Αναδόχου θα πρέπει να συμπεριληφθεί η υποχρέωση σύναψης σχετικής σύμβασης ορισμένου χρόνου με τους απασχολούμενους διερμηνείς και κατάθεση αυτών στις αρμόδιες φορολογικές αρχές ή στην υπηρεσία σας, καθώς η απασχόληση άνευ συμβάσεων αποτελεί σύνηθες φαινόμενο στον κλάδο (συχνά υπό εκβιαστικούς όρους) και δυσχεραίνει την οποιαδήποτε διεκδίκηση αποζημίωσης σε περίπτωση αθέτησης των υποχρεώσεων του Αναδόχου προς το διερμηνέα/μεταφραστή.

8) Σελ. 53, παράγραφος 2, περί παρουσίας διερμηνέων σε Κινητές Μονάδες Ασύλου

Παρότι δεν υπάρχει περαιτέρω περιγραφή των συνθηκών απασχόλησης σε αυτό το περιβάλλον, σας προτρέπουμε να καθορίσετε ή τουλάχιστον να ελέγξετε τις συνθήκες και όρους εργασίας αυτών των διερμηνέων, ώστε να τυγχάνουν κατάλληλης διαμονής, διατροφής και μετακίνησης χωρίς δική τους επιβάρυνση.

9) Σελ. 54 Περιοδική κατάρτιση διερμηνέων…

Πρέπει να διευκρινιστεί ότι η κατάρτιση δεν θα επιβαρύνει χρηματικά τον καταρτιζόμενο και ότι το κόστος θα καλύπτεται από τον Ανάδοχο, προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι δεν θα υπάρχει κερδοσκοπική δραστηριότητα και εκβιαστικά διλήμματα σε βάρος των καταρτιζόμενων.

10) Σελ. 57, παράγραφος 2

Ο Ανάδοχος οφείλει να λαμβάνει κάθε αναγκαίο μέτρο που θα διασφαλίζει την ασφαλή τήρηση και φύλαξη των στοιχείων του έργου αλλά και την προστασία των προσωπικών δεδομένων των χρηστών των υπηρεσιών διερμηνείας …..

Θα προτείναμε η υποχρέωση διαφύλαξης των προσωπικών δεδομένων να επεκταθεί ρητά στους επαγγελματίες που απασχολούνται από τον Ανάδοχο για την παροχή της υπηρεσίας, καθώς εν δυνάμει είναι ευάλωτοι σε εκβιασμούς, εκφοβισμούς, απόπειρες χρηματισμού κ.λπ. Αυτή η διαφύλαξη θα πρέπει να αφορά τόσο την προστασία της βάσης δεδομένων του μητρώου, όσο και στοιχείων όπως π.χ. η επαγγελματική κάρτα ταυτότητας (προτείνεται η χρήση κωδικού και όχι του πλήρους ονοματεπωνύμου), διάφορα επίσημα έγγραφα (ξανά, με τη χρήση κωδικού) κ.λπ. Με άλλα λόγια να ελαχιστοποιείται η χρήση του ονοματεπωνύμου όσο το δυνατό περισσότερο.

11) Σελ. 96-97 Παράρτημα VIII, Κώδικας Δεοντολογίας

Όσον αφορά τον Κώδικα Δεοντολογίας, η ΠΕΕΜΠΙΠ έχει καταρτίσει Κώδικα Δεοντολογίας και Κώδικα Πρακτικής και Συμπεριφοράς για νομικούς (δικαστηριακούς) διερμηνείς και μεταφραστές στο πλαίσιο των ενεργειών μας για την ενσωμάτωση της κοινοτικής Οδηγίας 210/64/ΕΕ στο ελληνικό δίκαιο και θα ήταν ευχαρίστησή μας να σας τους προωθήσουμε με την αιτιολογική έκθεση, σε περίπτωση που θα θέλατε να εξετάσετε τη διατύπωση από την πλευρά των επαγγελματιών.

Συνοψίζοντας, θεωρούμε ότι ως Αναθέτουσα Αρχή θα πρέπει να διασφαλίσετε μέσω των όρων του διαγωνισμού ή στην τελική σύμβαση τη δίκαιη αντιμετώπιση και αμοιβή των απασχολούμενων διερμηνέων και μεταφραστών, προκειμένου να αποφευχθούν δυσάρεστα συμβάντα του παρελθόντος, όπως άρνηση καταβολής αμοιβών, χαμηλές και μη βιώσιμες αμοιβές, άρνηση σύναψης σύμβασης εργασίας, εκδικητικές καταγγελίες συμβάσεων (έχει υπάρξει πρόσφατη δικαστική απόφαση στον κλάδο για παράνομη και καταχρηστική απόλυση), ιδιοποίηση πνευματικών δικαιωμάτων, κ.λπ. Ειδικά επειδή ενδέχεται αρκετοί απασχολούμενοι να είναι πολίτες τρίτων χωρών και λόγω της κατάστασής τους να βρίσκονται σε πιο ευάλωτη θέση με κίνδυνο τη θυματοποίησή τους (ακόμα και η δικαστική προσφυγή για τη διεκδίκηση δεδουλευμένων αποτελεί πλέον ακριβή διαδικασία παρά τη στήριξη των επαγγελματικών συλλόγων και λοιπών κλαδικών ενώσεων), πρέπει να επιδείξετε υπευθυνότητα και να διασφαλίσετε τη σωστή και δίκαιη αντιμετώπισή τους καθορίζοντας σαφώς ότι θα πρέπει να πληρούνται πλήρως όλες οι προϋποθέσεις του εργατικού δικαίου, να υπάρξει κάποια πρόβλεψη σε περίπτωση που εταιρείες έχουν παραβιάσει την εργατική νομοθεσία κατά το παρελθόν (αν όχι αποκλεισμός τους, τότε κάποια άλλη ποινή, ζητώντας π.χ. υπεύθυνη δήλωση ή άλλη βεβαίωση ότι δεν έχουν καταδικαστεί για τέτοια ζητήματα), καθώς και να υπάρξει πρόβλεψη για την υποβολή καταγγελιών και διακοπή της σύμβασης σε περίπτωση που ο Ανάδοχος αθετήσει τις υποχρεώσεις του έναντι απασχολούμενων.

[1] Dumping: πώληση κάτω του κόστους κατασκευής του προϊόντος ή παροχής της υπηρεσίας ή της τιμής απόκτησης του προϊόντος ή της υπηρεσίας για εμπορία.

[2] Ως προσθήκη στα σχόλια που υποβλήθηκαν από την ΠΕΕΜΠΙΠ σχετικά με την καθιέρωση ενός ελάχιστου ποσοστού ως αναλογική αμοιβή του διερμηνέα, επιθυμούμε να επισημάνουμε ότι το τρέχον περιθώριο κέρδους για διερμηνεία στην ευρύτερη αγορά είναι 10%. Σε κάθε περίπτωση, η αμοιβή του διερμηνέα ως ποσοστό δεν θα πρέπει να είναι μικρότερη από τη συνήθη αμοιβή της τρέχουσας αγοράς. Το παράδειγμα της Ολλανδίας παρέχεται προκειμένου να καταδείξουμε ότι ο φορέας θα μπορούσε (ενδεχομένως σε συνεργασία με τις επαγγελματικές ενώσεις, όπως έγινε και στην Ολλανδία) να αναλάβει ένα ρόλο «ρυθμιστή», όπως εξάλλου τονίζεται και στη σύνοψη των σχολίων μας.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *